ارزیابی عوامل مؤثر بر مکان‌یابی پارک‌های شهری و مکان‌یابی بهینۀ آن منطقۀ مطالعاتی شهر سقز
1. ارزیابی عوامل مؤثر بر مکان‌یابی پارک‌های شهری و مکان‌یابی بهینۀ آن منطقۀ مطالعاتی شهر سقز

جبار علیزاده اصل؛ شراره سعیدپور؛ امامعلی عاشری

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 59-78

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2016.21629

چکیده
  امروزه یکی از مشکلات مهم شهرها مکان‌یابی نامطلوب پارک‌های شهری است. توجه به این موضوع بر نشاط و سرزندگی در فضاهای شهری تأثیر می‌گذارد. هدف از این پژوهش ارزیابی عوامل مؤثر بر مکان‌یابی پارک‌های شهری ...  بیشتر