گذار از بازار کار شهری به بازار کار منطقه‌ای در ایران (تحلیلی بر داده‌های جمعیت شناور)
1. گذار از بازار کار شهری به بازار کار منطقه‌ای در ایران (تحلیلی بر داده‌های جمعیت شناور)

حسین منصوریان؛ سیدعباس رجائی؛ حسن عاشوری؛ احمد حاتمی

دوره 8، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 51-70

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.108542.1146

چکیده
  رفت‌وآمدهای روزانه، یکی از مهم‌ترین پیامدهای نبود تطابق فضایی میان مکان‌ سکونت و کار است. پژوهشگران، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران در سال‌های اخیر به این پدیده به سبب آثار اقتصادی، اجتماعی و محیطی ...  بیشتر
توزیع مکانی شاخص های کیفیت مسکن در شهر تهران: رویکرد تحلیل اکتشافی داده های مکانی
2. توزیع مکانی شاخص های کیفیت مسکن در شهر تهران: رویکرد تحلیل اکتشافی داده های مکانی

کرامت الله زیاری؛ حسین منصوریان؛ محمدحسین ستاری

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 75-92

چکیده
  این مقاله نابرابریهای درون شهری را در سطح نواحی شهر تهران براساس شاخص های کیفیت مسکن مورد بررسی قرار می دهد. با استفاده از داده های حاصل از سرشماری، رویکرد تحلیل اکتشافی داده های مکانی برای بررسی خود ...  بیشتر