سنجش وضعیت و تحلیل عوامل مؤثر بر مطلوبیت مدیریت بحران مخاطرات طبیعی در شهرستان قائنات
1. سنجش وضعیت و تحلیل عوامل مؤثر بر مطلوبیت مدیریت بحران مخاطرات طبیعی در شهرستان قائنات

عبدالمجید احمدی؛ سوران منوچهری

دوره 10، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 23-56

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2020.117853.1398

چکیده
  طرح مسئله: تداوم مخاطرات طبیعی و آسیب‌پذیری شهرستان قائنات موجب شده است این مخاطرات به بحران‌هایی با خسارات فراوان هرساله بدل شوند. با توجه به اینکه وضعیت مدیریت نقش بسزایی در کنترل مخاطرات طبیعی و ...  بیشتر
تحلیلی بر ارتباط زیست‌پذیری و تاب‌آوری جوامع روستایی مطالعة موردی: روستاهای شهرستان مریوان
2. تحلیلی بر ارتباط زیست‌پذیری و تاب‌آوری جوامع روستایی مطالعة موردی: روستاهای شهرستان مریوان

سعدی محمدی؛ سوران منوچهری

دوره 8، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 89-110

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.110922.1207

چکیده
  طرح مسئله: آسیب‌پذیری زیاد در نواحی روستایی و ناتوانی رویکردها و برنامه‌های توسعة روستایی در طول چند دهه در کاهش آن، موجب شد پیشگیری در قالب رویکرد تاب‌آوری برگرفته‌شده از الگوی پایداری به‌منزلة ...  بیشتر