برآورد ارزش تفریحی جنگل‌های بلوط شهرستان‌های سیروان و چرداول با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (CVM)
1. برآورد ارزش تفریحی جنگل‌های بلوط شهرستان‌های سیروان و چرداول با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (CVM)

عباس امینی؛ زینب شهبازی کوچکله

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 27-48

چکیده
  اکوسیستم‌ها و منابع محیطی، میراث ارزنده طبیعیِ جوامع انسانی و اصلی‌ترین سرمایه­های اکوتوریسم به حساب می‌آیند. استفاده تفریحی، از جمله منافع مهم منابع جنگلی، به عنوان بخش اصلی اکوسیستم‌های طبیعی ...  بیشتر