ارزیابی پایداری زیست‌محیطی شهری، نمونة پژوهش: شهر زاهدان
1. ارزیابی پایداری زیست‌محیطی شهری، نمونة پژوهش: شهر زاهدان

حسین یغفوری؛ دیمن کاشف دوست؛ صدیقه سرگلزایی؛ سجاد قاسمی

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 47-66

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2020.123986.1523

چکیده
  ارزیابی پایداری زیست‌محیطی نشان‌دهندة مجموعه‌اقداماتی است که اطلاعات مفیدی را دربارة تأثیرات محیط‌زیست بر انسان و بالعکس فراهم می‌آورد. ارزیابی پایداری زیست‌محیطی شهرها برای دستیابی به یک برنامه‌ریزی ...  بیشتر
ارزیابی آسیب‌پذیری محله‌های شهری در برابر زلزله (نمونه موردی: شهر پیرانشهر)
2. ارزیابی آسیب‌پذیری محله‌های شهری در برابر زلزله (نمونه موردی: شهر پیرانشهر)

عیسی ابراهیم زاده؛ دیمن کاشفی؛ سید احمد حسینی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 1-26

چکیده
  زلزله یکی از سوانح طبیعی است که بیشتر کشورها از جمله ایران با تهدیدات آن مواجه اند، ضرورت کاهش آسیب پذیری شهرها در برابر این سانحه طبیعی، یکی از اهداف مهم برنامه ریزی شهری می باشد. بدین منظور گام اول برای ...  بیشتر