سنجش نابرابری فضایی توسعه‌یافتگی ناحیه‌ای (مطالعه موردی:استان خوزستان)
1. سنجش نابرابری فضایی توسعه‌یافتگی ناحیه‌ای (مطالعه موردی:استان خوزستان)

حسین نظم فر؛ آمنه علی بخشی

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 99-114

چکیده
  امروزه کاهش نابرابری در استفاده از منابع، امکانات و تسهیلات، یکی از مهم‌ترین معیارهای اساسی توسعه پایدار در سطح مناطق کشور به شمار می‌رود. پژوهش حاضر با هدف شناخت میزان نابرابری فضایی توسعه به بررسی ...  بیشتر