بررسی شاخص‌های توسعه پایدار محله ای (مطالعه موردی منطقه 1 شهر اصفهان)
1. بررسی شاخص‌های توسعه پایدار محله ای (مطالعه موردی منطقه 1 شهر اصفهان)

مهری اذانی؛ رضا مختاری ملک آبادی؛ شیوا حاجی آقاجونی کاشی

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 129-152

چکیده
  توسعه پایدار توسعه ای است که بتواند در بلندمدت بدون اینکه خسارتی به محیط زیست وارد کند تداوم یابد. توسعه شهری پایدار به توازن بین ابعاد مختلف اجتماعی، زیست محیطی شهر و توسعه همزمان آن‌ها اشاره دارد. شهر ...  بیشتر