سنجش و ارزیابی پایداری مقصدهای گردشگری روستایی از دیدگاه اجتماعات محلی مطالعه موردی: دهستان درب گنبد- شهرستان کوهدشت
1. سنجش و ارزیابی پایداری مقصدهای گردشگری روستایی از دیدگاه اجتماعات محلی مطالعه موردی: دهستان درب گنبد- شهرستان کوهدشت

حمدالله سجاسی قیداری؛ احمد رومیانی؛ نسرین جعفری

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 103-126

چکیده
  امروزه گردشگری روستایی از بخش‌های مهم در فعالیت‌ها‌ی اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی اجتماعات انسانی بشمار می‌رود که دارای تاثیرگذاریهای مثبت و منفی بر روی محیط زندگی انسانی بوده و به لحاظ تاثیرگذاری ...  بیشتر