دستیابی به شاخص‌های کیفی برای الگوگیری از منظر بافت‌های تاریخی در توسعه‌های پیرامون؛ نمونه موردی محله علی قلی‌آقا در اصفهان
1. دستیابی به شاخص‌های کیفی برای الگوگیری از منظر بافت‌های تاریخی در توسعه‌های پیرامون؛ نمونه موردی محله علی قلی‌آقا در اصفهان

محمد مسعود؛ فروغ مدنی؛ بهاره تدین

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 19-36

چکیده
  بافت‌های تاریخی میراث ماندگار معماری و شهرسازی ماست که حفظ و نگهداری از آنها وظیفه نسل حاضر است. در کنار حفاظت از این مجموعه­های ارزشمند چگونگی پیوند توسعه­های جدید به این بافت‌ها موضوعی است که نباید ...  بیشتر