مطالعه تطبیقی تاثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقای توسعه روستایی (نمونه موردی: دهستان گودین، شهرستان کنگاور)
1. مطالعه تطبیقی تاثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقای توسعه روستایی (نمونه موردی: دهستان گودین، شهرستان کنگاور)

فضیله دادور خانی؛ احمد ملکان؛ آئیژ عزمی؛ راشد احمدی

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 125-144

چکیده
  سرمایه اجتماعی امروزه به عنوان یکی از شاخصه­های بنیادین رشد و توسعه در هر جامعه‌ای مطرح است و حوزه­های متفاوتی از جمله توسعه روستایی را در بر می­گیرد. به طور کلی سرمایه اجتماعی در بردارنده مفاهیمی ...  بیشتر