بررسی و ارزیابی عملکرد دهیاران در روند مدیریت و توسعه روستایی (مطالعه موردی: شهرستان همدان)
1. بررسی و ارزیابی عملکرد دهیاران در روند مدیریت و توسعه روستایی (مطالعه موردی: شهرستان همدان)

حجت شیخی؛ طاهر پریزادی؛ بیژن ورمزیار

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 17-32

چکیده
  اگر امروزه توسعه روستایی را راهبردی بدانیم که به­ منظور بهبود زندگی اقتصادی، اجتماعی، محیطی و... گروه خاصی از مردم به مرحله اجرا در آمده است، در این صورت رابطه معناداری میان شرح وظایف دهیاران و توسعه ...  بیشتر