بررسی وضعیت مسکن براساس امکانات و تسهیلات اولیه در استان‌های ایران
1. بررسی وضعیت مسکن براساس امکانات و تسهیلات اولیه در استان‌های ایران

احمد شاهیوندی؛ محمود محمدی؛ اعظم عباسی مزرعه شاهی

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 43-64

چکیده
  شناخت وضعیت مسکن از نظر امکانات و خدمات وابسته و تنوع سکونتگاهی به عنوان ابزاری توانا در افزایش کارایی سیاست‌های حمایتی دولت و توزیع عادلانه خدمات و امکانات منطقه‌ای می‌باشد. در این پژوهش استان‌های ...  بیشتر
سنجش کیفیت محیط سکونت در محلات شهر اصفهان از دید مدیران شهری
2. سنجش کیفیت محیط سکونت در محلات شهر اصفهان از دید مدیران شهری

محمود محمدی؛ آرزو ایزدی

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 77-98

چکیده
  سنجش مطلوبیت محلات مسکونی برای شناخت الگوی زندگی شهری بسیار با اهمیت می‌باشد. به طوری که امروزه ارتقای کیفیت محیط سکونت، به عنوان یکی از اهداف اساسی سیاست‌گذاران و برنامه ریزان شهری بدل شده است. مهم‌ترین ...  بیشتر
سنجش شاخص‌های مؤثر بر مطلوبیت محلات شهری با استفاده از معادله رگرسیونی چند متغیره (مطالعه موردی: محلات شهر اصفهان)
3. سنجش شاخص‌های مؤثر بر مطلوبیت محلات شهری با استفاده از معادله رگرسیونی چند متغیره (مطالعه موردی: محلات شهر اصفهان)

محمود محمدی؛ احمد شاهیوندی؛ آرزو ایزدی

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 107-124

چکیده
  سنجش مطلوبیت محلات مسکونی برای شناخت الگوی زندگی شهری بسیار با اهمیت است. به طوری که امروزه ارتقای کیفیت محیط سکونت، به عنوان یکی از اهداف اساسی سیاستگذاران و برنامه ریزان شهری بدل شده است. مهمترین مسأله­ای ...  بیشتر
بررسی چالش‌های توسعه شهر جدید مجلسی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی
4. بررسی چالش‌های توسعه شهر جدید مجلسی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی

محمود محمدی؛ یونس چنگلوایی

دوره 2، شماره 2 ، پاییز 1391، ، صفحه 63-80

چکیده
  شهرهای جدید به عنوان سکونتگاه‌های برنامه ریزی شده در طول فرآیند شکل گیری خود همواره با چالش‌های متعددی رو به رو بوده اند. این مطالعه با هدف بررسی چالش‌های توسعه شهری مواجه پیش روی شهرهای جدید ایران ...  بیشتر