سنجش کیفیت محیط سکونت در محلات شهر اصفهان از دید مدیران شهری
1. سنجش کیفیت محیط سکونت در محلات شهر اصفهان از دید مدیران شهری

محمود محمدی؛ آرزو ایزدی

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 77-98

چکیده
  سنجش مطلوبیت محلات مسکونی برای شناخت الگوی زندگی شهری بسیار با اهمیت می‌باشد. به طوری که امروزه ارتقای کیفیت محیط سکونت، به عنوان یکی از اهداف اساسی سیاست‌گذاران و برنامه ریزان شهری بدل شده است. مهم‌ترین ...  بیشتر
سنجش شاخص‌های مؤثر بر مطلوبیت محلات شهری با استفاده از معادله رگرسیونی چند متغیره (مطالعه موردی: محلات شهر اصفهان)
2. سنجش شاخص‌های مؤثر بر مطلوبیت محلات شهری با استفاده از معادله رگرسیونی چند متغیره (مطالعه موردی: محلات شهر اصفهان)

محمود محمدی؛ احمد شاهیوندی؛ آرزو ایزدی

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 107-124

چکیده
  سنجش مطلوبیت محلات مسکونی برای شناخت الگوی زندگی شهری بسیار با اهمیت است. به طوری که امروزه ارتقای کیفیت محیط سکونت، به عنوان یکی از اهداف اساسی سیاستگذاران و برنامه ریزان شهری بدل شده است. مهمترین مسأله­ای ...  بیشتر