تحلیل اکتشافی ابعاد اجتماعی- اقتصادی کیفیت زندگی کارکنان روستایی واحدهای پرورش ماهی مورد پژوهی: کارکنان روستایی واحدهای پرورش ماهی شهرستان سلسله
1. تحلیل اکتشافی ابعاد اجتماعی- اقتصادی کیفیت زندگی کارکنان روستایی واحدهای پرورش ماهی مورد پژوهی: کارکنان روستایی واحدهای پرورش ماهی شهرستان سلسله

مهدی طالب؛ فرشاد سوری؛ غلامرضا تاجبخش؛ سامان یوسفوند

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 65-86

چکیده
  هدف مطالعه حاضر شناسایی عوامل موثر بر ارتقای کیفیت زندگی کارکنان روستایی واحدهای پرورش ماهی در شهرستان سلسله می-باشد که با روش اکتشافی و تأییدی صورت گرفته است. این تحقیق از نوع کاربردی و پیمایشی است که ...  بیشتر
ارزیابی عملکرد دهیاران در فرایند توسعه روستایی با تأکید بر گروه‌های هدف کشاورزی
2. ارزیابی عملکرد دهیاران در فرایند توسعه روستایی با تأکید بر گروه‌های هدف کشاورزی

سیدحسن مطیعی لنگرودی؛ فرشاد سوری؛ مهدی چراغی

دوره 3، شماره 2 ، پاییز 1392، ، صفحه 19-36

چکیده
  ارزیابی عملکرد دهیاری­ها در گروه­های هدف کشاورزان بخش کونانی از توابع شهرستان کوهدشت هدف نوشتار حاضر است که از نظر نوع تحقیق کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی و با توجه به روش جمع­آوری اطلاعات ...  بیشتر