ارزیابی عملکرد دهیاران در فرایند توسعه روستایی با تأکید بر گروه‌های هدف کشاورزی
1. ارزیابی عملکرد دهیاران در فرایند توسعه روستایی با تأکید بر گروه‌های هدف کشاورزی

سیدحسن مطیعی لنگرودی؛ فرشاد سوری؛ مهدی چراغی

دوره 3، شماره 2 ، پاییز 1392، ، صفحه 19-36

چکیده
  ارزیابی عملکرد دهیاری­ها در گروه­های هدف کشاورزان بخش کونانی از توابع شهرستان کوهدشت هدف نوشتار حاضر است که از نظر نوع تحقیق کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی و با توجه به روش جمع­آوری اطلاعات ...  بیشتر