بررسی شاخص‌های توسعه پایدار محله ای منطقه 13 اصفهان
1. بررسی شاخص‌های توسعه پایدار محله ای منطقه 13 اصفهان

مهری اذانی؛ رضا مختاری ملک آبادی؛ شهره مولایی بیرگانی

دوره 3، شماره 2 ، پاییز 1392، ، صفحه 119-142

چکیده
  معرفی و کاربرد شاخص‌های توسعه پایدار ضرورتی است که در کشور ما کمتر به آن توجه شده است، بدین معنا که با توجه به روند سریع شهری شدن گستره وسیعی از فضاهای جغرافیایی ایران، با تعادل بنیادین در اکثر شهرها، ...  بیشتر