الوبت گذاری کانون های گردشگری دشت ابراهیم آباد یزد
1. الوبت گذاری کانون های گردشگری دشت ابراهیم آباد یزد

محمد حسین رامشت؛ مریم فیض الهی

دوره 3، شماره 2 ، پاییز 1392، ، صفحه 1-18

چکیده
    چکیده   طرح رابطه ای مسائل ژئومورفولوژیک با توریسم از جمله حیطه های مطالعاتی بین رشته ای مطرح در سال های اخیر است. با برقراری چنین ارتباطی ،مکان های توریستی ژئومورفولوژیکی به صورت اشکال و فرآیندهای ...  بیشتر