سنجش خطر پذیری سکونتگاه‌های شهری از پدیده فرونشست زمین مطالعه موردی:منطقه 18 شهر تهران
1. سنجش خطر پذیری سکونتگاه‌های شهری از پدیده فرونشست زمین مطالعه موردی:منطقه 18 شهر تهران

مرتضی کریمی؛ علی اصغر قنبری؛ شهرام امیری

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1392، ، صفحه 37-56

چکیده
  فرونشست زمین یکی ازمخاطرات ژئومورفیک محسوب می‌شود، که دارای حرکتی کند و بطئی بوده و در بلند مدت آثار مخرب خود را نشان می‌دهد. وقوع این مخاطره می‌تواندعاملی درایجاد و تشدید آسیب پذیری کانون فعالیت‌های ...  بیشتر