سنجش سطح سلامت روستاییان و عوامل فردی مؤثر بر آن در شهرستان میبد- یزد
1. سنجش سطح سلامت روستاییان و عوامل فردی مؤثر بر آن در شهرستان میبد- یزد

علی اکبر عنابستانی؛ صدیقه بهزادی

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1392، ، صفحه 1-18

چکیده
  سلامت انسانها به عنوان یک حق اساسی ویک دارایی وسرمایه ارزشمند برای تمامی سطوح وطبقات اجتماع مطرح است.امروزهدیدگاه‌های سلامت چشم اندازوسیع‌تری یافته وبه عوامل تعیین کننده غیرطبی سلامت هم چون عوامل ...  بیشتر