تحلیل فضایی بافت فرسوده شهری با تأکید بر راهبردهای ساماندهی فیزیکی- فرهنگی (نمونه موردی: شهر اسلام‌آبادغرب)
1. تحلیل فضایی بافت فرسوده شهری با تأکید بر راهبردهای ساماندهی فیزیکی- فرهنگی (نمونه موردی: شهر اسلام‌آبادغرب)

شاه بختی رستمی؛ نرگس نظری

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1392، ، صفحه 19-36

چکیده
  شهرسازی و مدنیت دو دستاورد گرانبهای بشر در طول تاریخ بوده­اند. با این­حال، همزمان با رشد و گسترش شهرها در طول زمان، قسمت­هایی از آنها همانند اجزای یک دستگاه دچار فرسودگی شده و به ترمیم و رسیدگی نیاز ...  بیشتر