بررسی میزان رضایت‌مندی از سیستم BRT؛ مطالعه موردی خط (3) پایانه علم وصنعت- خاوران
1. بررسی میزان رضایت‌مندی از سیستم BRT؛ مطالعه موردی خط (3) پایانه علم وصنعت- خاوران

کرامت الله زیاری؛ آرزو حاجی شریفی؛ مهدی رمضانزاده

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1392، ، صفحه 57-74

چکیده
  رشد و توسعه سیستم حمل و نقل عمومی مناسب خدمتی بزرگ در راستای ارتقای سطح کیفی زندگی شهروندان است سیستم BRT یکی از جدیدترین انواع سیستم حمل ونقل عمومی است و امروزه ایجاد و استفاده از آن به شیوه فزاینده‌ای ...  بیشتر