بررسی وضعیت مسکن در سکونتگاه‌های غیر رسمی و ارایۀ راهبردهای ساماندهی آنها نمونة موردی: سکونتگاه‌های واقع در حریم 5 تا 10 کیلومتری نیروگاه اتمی بوشهر
1. بررسی وضعیت مسکن در سکونتگاه‌های غیر رسمی و ارایۀ راهبردهای ساماندهی آنها نمونة موردی: سکونتگاه‌های واقع در حریم 5 تا 10 کیلومتری نیروگاه اتمی بوشهر

جمال محمدی احمدیانی؛ محمدجاسم شاهسونی؛ نسرین شریفی

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1392، ، صفحه 75-100

چکیده
  مسکن به عنوان یکی از مهمترین نیازهای انسان است و تأمین مسکن مناسب برای انسان همواره از مشکلات اساسی پیشروی انسان و نیازهای اوست. امروزه با گسترش سریع شهرها و افزایش تقاضا برای مسکن، تأمین این نیازها با ...  بیشتر