مکان‌یابی بهینه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما در شهرستان کازرون
1. مکان‌یابی بهینه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما در شهرستان کازرون

سید هدایت‌اله نوری؛ عباس امینی؛ نرگس سلیمانی

دوره 2، شماره 3 ، زمستان 1391، ، صفحه 23-34

چکیده
  صنایع تبدیلی بخش مهمی از فرآیند تولید در بخش کشاورزی است که به‌کمک تکنولوژی مازاد تولید را به ارزش افزوده تبدیل کرده و افزایش درآمد کشاورزان را در پی خواهد داشت. توسعه این صنایع با توجه به استفاده از ...  بیشتر