بررسی رابطه اشتغال و اندازه شهر در شهرهای استان آذربایجان شرقی
1. بررسی رابطه اشتغال و اندازه شهر در شهرهای استان آذربایجان شرقی

ابوالفضل قنبری؛ جعفر تقی اقدم قره تپه

دوره 2، شماره 3 ، زمستان 1391، ، صفحه 1-22

چکیده
  هدف این مقاله، بررسی ارتباط اشتغال و اندازه شهرهای استان آذربایجان شرقی و تأثیر جمعیت شهرهای استان آدربایجان شرقی بر بخش‌های اشتغال در سال 1385 است. محدوده مورد مطالعه، شامل نقاط شهری استان آذربایجان ...  بیشتر