بررسی چالش‌های توسعه شهر جدید مجلسی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی
1. بررسی چالش‌های توسعه شهر جدید مجلسی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی

محمود محمدی؛ یونس چنگلوایی

دوره 2، شماره 2 ، پاییز 1391، ، صفحه 63-80

چکیده
  شهرهای جدید به عنوان سکونتگاه‌های برنامه ریزی شده در طول فرآیند شکل گیری خود همواره با چالش‌های متعددی رو به رو بوده اند. این مطالعه با هدف بررسی چالش‌های توسعه شهری مواجه پیش روی شهرهای جدید ایران ...  بیشتر