نقش گردشگری جنگ در ارتقای کیفیت زندگی ساکنان شهری مناطق جنگیِ استان خوزستان، با استفاده از مدل TOPSIS
1. نقش گردشگری جنگ در ارتقای کیفیت زندگی ساکنان شهری مناطق جنگیِ استان خوزستان، با استفاده از مدل TOPSIS

حسنعلی سبکبار؛ حمیدرضا باغیانی؛ حمیده نورانی

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1390، ، صفحه 83-94

چکیده
  تحوّلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان طی سده‌های اخیر بویژه در زمینه‌ افزایش جمعیت، گسترش شهرنشینی، توسعه‌راه‌های ارتباطی و وسایل حمل‌و‌نقل، افزایش اوقات فراغت و بهبود رفاه اجتماعی، منجر به توسعه‌گردشگری ...  بیشتر