تبیین فضایی میزان آسایش اقلیمی استان لرستان براساس شاخص TCI
1. تبیین فضایی میزان آسایش اقلیمی استان لرستان براساس شاخص TCI

عباس حسنوند؛ مریم سلیمانی تبار؛ حجت الله یزدان پناه

دوره 1، شماره 1 ، تابستان 1390، ، صفحه 121-144

چکیده
  گردشگری عنصری است وابسته به آب و هوا و اقلیم، بنحوی که آب و هوای مناسب و شناخت کافی از شرایط اقلیمی در مقصد یکی از مهمترین عناصر در بحث گردشگری است و می تواند بعنوان یک عامل جاذب یا دافع برای گردشگران باشد. ...  بیشتر