تاثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر بهبودعملکرد تولیدی کشاورزان روستایی
1. تاثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر بهبودعملکرد تولیدی کشاورزان روستایی

سید امیر محمد علوی زاده؛ محمودرضا میرلطفی؛ معصومه ملانوروزی؛ نسیبه حسینی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 39-56

چکیده
  امروزه با گسترش علم و صنعتی‌شدن زندگی، مردم به شیوه‌های جدید ارتباطات و تعامل رو آورده‌اند. شبکه‌های مجازی نیز به دلیل داشتن فضای تعاملی و محاوره‌ای، مجال شکل‌گیری اجتماعات جدید را به وجود آورده ...  بیشتر