تبیین جایگاه برنامه‌های تلویزیونی در ارتقای سطح توسعۀ فرهنگی زنان روستایی (دهستان کیار غربی، شهرستان کیار)
1. تبیین جایگاه برنامه‌های تلویزیونی در ارتقای سطح توسعۀ فرهنگی زنان روستایی (دهستان کیار غربی، شهرستان کیار)

علی حاجی نژاد؛ ابوذر پایدار؛ آیدا الاالدین وندی

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 39-58

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2016.21626

چکیده
  امروزه رسانه‌های جمعی نقش چندبعدی با جنبه‌های مثبت و منفی در تحولات زندگی جوامع دارند. یکی از ابعاد زندگی انسان، بعد فرهنگی است که به‌شدت در تأثیر رسانه‌های جمعی به‌ویژه برنامه‌های تلویزیونی است. ...  بیشتر