بررسی تأثیر رواج گردشگری خانه‌های دوم بر توسعة کالبدی سکونتگاه‌های روستایی مطالعة موردی: شهرستان کلاردشت
1. بررسی تأثیر رواج گردشگری خانه‌های دوم بر توسعة کالبدی سکونتگاه‌های روستایی مطالعة موردی: شهرستان کلاردشت

علی اکبر عنابستانی؛ مهدی جوانشیری؛ سمیرا کاویانی

دوره 7، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2017.81534.0

چکیده
  گردشگری روستایی و پیرو آن گردشگری خانه‌های دوم نتیجة تحولات گستردة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه پس از جنگ جهانی دوم است. در کشور ما، به‌ویژه در نواحی کوهستانی مجاور شهرهای بزرگ و همچنین در سواحل ...  بیشتر