هویت مکانی و عوامل مؤثر بر آن در محلات قدیمی نمونة مطالعه: محلة کلاه‌فرنگی سبزوار
1. هویت مکانی و عوامل مؤثر بر آن در محلات قدیمی نمونة مطالعه: محلة کلاه‌فرنگی سبزوار

سعید حسین آبادی؛ محمد سلمانی مقدم؛ مریم نوری دشتبان

دوره 9، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 89-110

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.81525.0

چکیده
  مکان‌ها سازندة بخشی از هویت افرادند؛ اما امروزه مکان‌های شهری ازجمله محلات متأثر از شهرنشینی و شهرسازی جدید معنای خود را از دست داده‌اند که نتیجة این فرایند، تضعیف هویت مکانی شهروندان امروزی بوده ...  بیشتر