پیش‌بینی و شبیه‌سازی الگوی توسعة فضایی - کالبدی شهر چابهار در چشم‌انداز سال 1420 با بهره‌گیری از الگوی سلول‌های خودکار و RS
1. پیش‌بینی و شبیه‌سازی الگوی توسعة فضایی - کالبدی شهر چابهار در چشم‌انداز سال 1420 با بهره‌گیری از الگوی سلول‌های خودکار و RS

غلامعلی خمر؛ عبدالرشید نمازی

دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 79-94

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2017.81480.0

چکیده
  گسترش روزافزون شهرها، افزایش مهاجرت به آن‌ها و رشد بی‌رویة جمعیت، لزوم هدایت آگاهانه و سازماندهی فضایی را دوچندان کرده است. از سوی دیگر، پیش‌بینی توسعة شهرها برای برنامه‌ریزی و تأمین امکانات لازم ...  بیشتر