سنجش عوامل مؤثر بر احساس امنیت در مناطق روستایی مطالعه موردی شهرستان نطنز
1. سنجش عوامل مؤثر بر احساس امنیت در مناطق روستایی مطالعه موردی شهرستان نطنز

محسن شاطریان؛ صدیقه کیانی سلمی؛ سمیرا شفیعی

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2016.21637

چکیده
  نیاز به امنیت، از بنیادی‌ترین نیازهای انسان در هر محیطی است که آرامش، رشد، شکوفایی، بروز استعدادها و خلاقیت‌ها و نیل به همه کمالات انسانی در سایه آن محقق می‌شود. به تعبیر برخی دانشمندان، مسئله امنیت ...  بیشتر