تحلیلی بر رضایتمندی ساکنان از مسکن‌های اجتماعی اجاره به‌شرط تملیک مطالعۀ موردی: کلان‌شهر شیراز
1. تحلیلی بر رضایتمندی ساکنان از مسکن‌های اجتماعی اجاره به‌شرط تملیک مطالعۀ موردی: کلان‌شهر شیراز

زهرا سلطانی؛ حمیدرضا وارثی

دوره 7، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 107-128

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2017.81469.0

چکیده
  مسکن یکی از نیازهای اساسی زندگی انسان‌ها، نشان‌دهندۀ وضعیت اقتصادی - اجتماعی افراد و رفاه عمومی جامعه، و از شاخص‌های توسعه‌یافتگی شناخته می‌شود و با تأمین حس رضایتمندی، نقش مؤثری در بهبود کیفیت زندگی ...  بیشتر