تحلیل فضایی و سطح‌بندی شهرستان‌های استان البرز بر‌اساس شاخص‌های خدمات فرهنگی
1. تحلیل فضایی و سطح‌بندی شهرستان‌های استان البرز بر‌اساس شاخص‌های خدمات فرهنگی

مژگان جعفری شمس آبادی؛ حسین نظم فر

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 81-100

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2017.81458.0

چکیده
  توزیع متناسب منابع میان سکونتگاه‌های انسانی با هدف دستیابی به توسعۀ متوازن در جامعه، نیازمند برنامه‌ریزی اصولی است که در گام نخست با تبیین وضع موجود و شناسایی امکانات و محدودیت‌های مناطق همراه است. ...  بیشتر