سنجش امکان‌پذیری به‌کارگیری سیستم گزارش‌دهی کیفیت زندگی در برنامه‌ریزی در شهر اصفهان
1. سنجش امکان‌پذیری به‌کارگیری سیستم گزارش‌دهی کیفیت زندگی در برنامه‌ریزی در شهر اصفهان

زهره عبدی دانشپور؛ علیرضا فلاحی؛ داریوش مرادی چادگانی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 25-54

چکیده
  کیفیت زندگی، انگاشتی کلیت‌باور، نسبی، پیچیده و چندبُعدی است که به تمام ابعاد فضایی برنامه‌ریزی (چون اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، سازمانی و زیست محیطی) و زمینه‌های عینی و ذهنی زندگی در مقیاس‌های فردی ...  بیشتر