بررسی نقش کار پنهان زنان در سطح رفاه خانوار روستایی (مطالعه موردی: زنان روستایی شهرستان هامون)
1. بررسی نقش کار پنهان زنان در سطح رفاه خانوار روستایی (مطالعه موردی: زنان روستایی شهرستان هامون)

محمودرضا میرلطفی؛ میثم بندانی؛ سعیده شهرکی

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 49-68

چکیده
  زنان حدود نیمی از جمعیت روستایی را تشکیل داده و علیرغم وضعیت نامناسب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، نقش قابل توجهی در جامعه ایفا می‌نمایند. آنان علاوه بر مسؤولیت مدیریت منزل و تربیت فرزندان، در فعالیت‌های ...  بیشتر