بررسی عوامل کالبدی و سیاسی موثر بر تغییر کاربری اراضی شهرستان محمودآباد
1. بررسی عوامل کالبدی و سیاسی موثر بر تغییر کاربری اراضی شهرستان محمودآباد

صابر صدیقی؛ علیرضا دربان آستانه؛ محمد رضا رضوانی

دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 39-58

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.81442.0

چکیده
  آگاهی از نسبت کاربری‌ها و نحوۀ تغییرات آن در گذر زمان یکی از مهم‌ترین عوامل در برنامه‌ریزی‌هاست. با اطلاع از نسبت تغییرات کاربری می‌توان تغییرات آتی را پیش‌بینی کرد و اقدامات لازم را انجام داد. هدف ...  بیشتر