بررسی نقش دانش بومی در حل اختلافات با تأکید بر نقش معتمدان محلی (مطالعه موردی: دهستان بنجار)
1. بررسی نقش دانش بومی در حل اختلافات با تأکید بر نقش معتمدان محلی (مطالعه موردی: دهستان بنجار)

حمید حیدری مکرر؛ خورشید هدایتی امین

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 17-36

چکیده
  دانش بومی بخشی از سرمایه ملی هر قومی است که باورها، ارزش‌ها و آگاهی‌های محلی و دانش اجتماعی آن‌ها را در بر می‌گیرد. در این راستا بزرگان هر قوم و قبیله نقش مهمی در حل اختلافات روستائیان با توجه به دانشی ...  بیشتر