واکاوی مشکلات توسعۀ کالبدی - فیزیکی در روستاهای کوهستانی (منطقۀ مطالعه: شهرستان کامیاران)
1. واکاوی مشکلات توسعۀ کالبدی - فیزیکی در روستاهای کوهستانی (منطقۀ مطالعه: شهرستان کامیاران)

صادق اصغری لفمجانی؛ جسیم فرهمند

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 37-56

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2016.21631

چکیده
  شرایط توپوگرافی و ژئومورفولوژی حاکم بر مناطق کوهستانی، محدودیت‌های خاصی برای توسعة کالبدی - فیزیکی روستاها ایجاد می‌کند که توجه به این شرایط در مدیریت و توسعة روستایی الزامی است. بر اساس این، هدف این ...  بیشتر