شناسایی میزان تأثیر هویت بافت‌های محلات بر رضایت ساکنان از محیط زندگی نمونة موردی: محلة علی‌قلی‌آقا و ولیعصر در اصفهان
1. شناسایی میزان تأثیر هویت بافت‌های محلات بر رضایت ساکنان از محیط زندگی نمونة موردی: محلة علی‌قلی‌آقا و ولیعصر در اصفهان

الناز خادم؛ فریبا قرایی؛ مروارید قاسمی اصفهانی

دوره 7، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 59-78

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2017.81339.0

چکیده
  بیشتر محلات قدیمی اصفهان هویت دارند؛ اما رشد برون‌زای شهر، تزریق عملکردهای متعدد در بخش‌های مختلف و گسترش آن باعث شد که این بافت‌ها به‌تدریج با مشکلاتی روبه‌رو شوند. امروزه نیز شاهد به‌وجودآمدن محلاتی ...  بیشتر