تحلیل فضایی فقر شهری با روش تحلیل عاملی؛ نمونة مطالعه: قائمشهر
1. تحلیل فضایی فقر شهری با روش تحلیل عاملی؛ نمونة مطالعه: قائمشهر

عامر نیک پور؛ صدیقه لطفی؛ میلاد حسنعلی زاده

دوره 9، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 103-124

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2019.111833.1244

چکیده
  طرح مسئله: یکی از مهم‌ترین معضلات شهری، شکل‌گیری و تمرکز پدیدة فقر است که از عوامل اصلی ناپایداری شهرها به شمار می‌رود. هدف: هدف از این پژوهش، تحلیل پراکنش فضایی شاخص‌ها و نماگرهای فقر شهری در قائمشهر ...  بیشتر
تحلیل رابطه میان فرم شهر و شاخص دسترسی (مورد مطالعه: شهر بابلسر)
2. تحلیل رابطه میان فرم شهر و شاخص دسترسی (مورد مطالعه: شهر بابلسر)

عامر نیک پور؛ صدیقه لطفی؛ مرتضی رضازاده

دوره 7، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 85-106

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2017.105094.1091

چکیده
  فرم شهر، ظرفی است که فعالیت‌های شهری در آن به وقوع می پیوندد. اهمیت فرم شهر به دلیل عملکردهایی است که برای ساکنان یک شهر دارد؛ از‌جمله عملکرد‌های مهم آن میزان دسترسی است. هدف از پژوهش حاضر، سنجش رابطه ...  بیشتر
بررسی سلسله مراتب شهری و پدیده نخست شهری در استان کرمانشاه در طی سال‌های 1355 تا 1385
3. بررسی سلسله مراتب شهری و پدیده نخست شهری در استان کرمانشاه در طی سال‌های 1355 تا 1385

صدیقه لطفی؛ ادریس باباخانزاده

دوره 2، شماره 3 ، زمستان 1391، ، صفحه 51-74

چکیده
  افزایش شدید جمعیت شهری در جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه در طی دهه‌های اخیر باعث به وجود آمدن پدیده نخست شهری در آنها شده است. کشور ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه، در طی دهه‌های اخیر ...  بیشتر
تحلیل مکانی سایت‌های امداد رسانی هوایی در مواقع بروز زلزله (مورد: شهر بابل)
4. تحلیل مکانی سایت‌های امداد رسانی هوایی در مواقع بروز زلزله (مورد: شهر بابل)

آزاده عظیمی؛ امین فرجی ملائی؛ صدیقه لطفی

دوره 1، شماره 2 ، زمستان 1390، ، صفحه 67-82

چکیده
  در طول تاریخ همواره سوانح طبیعی محیط دست‌ساخت بشر را دگرگون ساخته و چه بسا تلفات قابل توجه جانی و مالی برجای گذاشته است. بیش از 200میلیون کشته و زخمی در دهه جاری خود به روشنی عمق آسیب‌پذیری سکونتگاه‌های ...  بیشتر