سنجش مؤلفه‌های سرمایه‌ی اجتماعی شهروندی در محلات نوبنیاد شهری مطالعه موردی: محله یاغچیان کلان‌شهر تبریز
1. سنجش مؤلفه‌های سرمایه‌ی اجتماعی شهروندی در محلات نوبنیاد شهری مطالعه موردی: محله یاغچیان کلان‌شهر تبریز

هادی حکیمی؛ فاطمه زادولی؛ شاهرخ زادولی

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 105-126

چکیده
  رفتار شهروندی و سرمایه اجتماعی دو مقوله مهم و بین‌رشته‌ای هستند که امروزه در حوزه مدیریت شهری از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. در جهان امروز سرمایه اجتماعی به‌مثابه یک کل عبارت است از ارتباطات و شبکه‌های ...  بیشتر