توزیع فضایی لندفرم‌های ماکروکارست زاگرس ایران با تأکید بر وضعیت دما و بارش
1. توزیع فضایی لندفرم‌های ماکروکارست زاگرس ایران با تأکید بر وضعیت دما و بارش

غلام حسن جعفری؛ فروزان ناصری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2021.125185.1536

چکیده
  آثار و شواهد طبیعی دال بر این است که شرایط اقلیمی گذشته تغییرات شدیدی داشته است؛ بیشتر فرم سطوح ارضی با فرایندهای کنونی قابل توجیه نیست و منشأ آن‌ها به فرایندهای اقلیمی به‌غیراز اقلیم کنونی نسبت داده ...  بیشتر
توزیع فضایی ارتفاع برف مرز کواترنری واحدهای ژئومورفیک ایران
2. توزیع فضایی ارتفاع برف مرز کواترنری واحدهای ژئومورفیک ایران

غلام حسن جعفری؛ نسرین حضرتی

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 81-104

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2018.109335.1163

چکیده
  موقعیت کنونی ایران و تسلط شرایط خشک و نیمه‌خشک، وجود حاکمیت یخچال‌ها را در این کشور با تردید همراه کرده است؛ با این حال وجود شواهد و آثار ژئومورفولوژیکی یخچال‌ها در مناطق مختلف ایران، عملکرد یخچال‌ها ...  بیشتر