تبیین عوامل اجتماعی خشکسالی و شناسایی آثار آن
1. تبیین عوامل اجتماعی خشکسالی و شناسایی آثار آن

صدیقه کیانی سلمی؛ عباس امینی فسخودی

دوره 7، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2017.81267.0

چکیده
  خشکسالی بلایی طبیعی است که از دیرباز در پهنة وسیعی از کشورهای مختلف، به‌دفعات به وقوع پیوسته و همواره خسارات گوناگونی از خود بر جای گذاشته است. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل اجتماعی متأثر از کمبود منابع ...  بیشتر