بررسی تأثیر کیفیت زندگی روستاییان بر ارتقای کیفیت مسکن روستایی (مطالعه موردی: بخش شاندیز، شهرستان بینالود)
1. بررسی تأثیر کیفیت زندگی روستاییان بر ارتقای کیفیت مسکن روستایی (مطالعه موردی: بخش شاندیز، شهرستان بینالود)

علی اکبر عنابستانی؛ حمیده محمودی؛ تکتم سربرقی طرقبه

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2016.21625

چکیده
  بهبود کیفیت زندگی در مکان و یا برای اشخاص و گروه‌های ویژه همواره کانون اصلی توجه برنامه‌ریزان بوده است. همچنین مسکن، برای هر یک از افراد جامعه پاسخگوی یکی از نیازهای حیاتی بوده و از این رو در دهه‌های ...  بیشتر