مکان‌یابی مراکز عمدۀ تجاری بیرون از شهر نمونة موردی: شهرک نمایشگاهی خودرو در شهر گزبرخوار
1. مکان‌یابی مراکز عمدۀ تجاری بیرون از شهر نمونة موردی: شهرک نمایشگاهی خودرو در شهر گزبرخوار

سید حجت موسوی؛ ابوالفضل دهقان جزی

دوره 10، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 57-82

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2020.112942.1288

چکیده
  طرح مسئله: در عصر حاضر، برنامه‌ریزان ملزم به اتخاذ سیاست‌های مناسب برای استقرار درست کاربری‌ها در قالب رعایت اصول آمایش ارضی پایدار هستند. در این زمینه انتخاب مکان مراکز عمدة تجاری به‌مثابة یکی از ...  بیشتر