تحلیل تغییرات اشتغال در شهرستان‌های استان آذربایجان‌شرقی ـ رهیافت تغییر سهم و مکان
1. تحلیل تغییرات اشتغال در شهرستان‌های استان آذربایجان‌شرقی ـ رهیافت تغییر سهم و مکان

ایرج تیموری؛ هادی حکیمی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 1-22

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2016.21632

چکیده
  در طول تاریخ، شهرها همواره محرک و بنیان رشد و توسعه اقتصاد ملی بوده‌اند. آگاهی از روش کار اقتصاد شهر در همه سطوح برنامه‌ریزی ضروری است. روش تغییر سهم و مکان[1] یکی از روش‌های مهم تحلیل اقتصاد منطقه‌ای ...  بیشتر