بررسی نقش عدالت فضایی در مدیریت شهری (محدودۀ مطالعه: محلات منطقۀ 6 تهران)
1. بررسی نقش عدالت فضایی در مدیریت شهری (محدودۀ مطالعه: محلات منطقۀ 6 تهران)

نادر تابعی؛ علی موحد؛ سیمین تولایی؛ موسی کمانرودی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 23-36

http://dx.doi.org/10.22108/sppl.2016.21649

چکیده
  عدالت فضایی، شاخه‌ای از عدالت اجتماعی است که مرکز اصلی برنامه‌ریزی تأسیسات شهری نیز محسوب می‌شود. عدالت فضایی، وضعیت محلات را از نظر شیوۀ توزیع خدمات و میزان برخورداری از شاخص‌های مختلف اقتصادی ـ ...  بیشتر