قابلیت سنجی تحلیل خدمات شهری با استفاده از تکنیک VIKOR (مطالعه موردی شهر بناب)
1. قابلیت سنجی تحلیل خدمات شهری با استفاده از تکنیک VIKOR (مطالعه موردی شهر بناب)

احمد پوراحمد؛ محمد علی خلیجی

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1393، ، صفحه 1-16

چکیده
  خدمات شهری در شهرها و به خصوص در محلات در شکل گیری نظام‌های شهری نقش بسیار مهم و حیاتی ایفا می‌کنند. هم چنانکه لازمه توسعه پایدار در شهرها و محلات شهری وجود خدمات شهری می‌باشد. امروزه مشکلات ناشی توزیع ...  بیشتر